Informacija eksternams

2018-2019 m. m. bazine mokykla paskirta Panevėžio 5-oji gimnazija. 

Informacija eksternams, pageidaujantiems laikyti brandos egzaminus 2019 metais

Prašymus laikyti pageidaujamus brandos egzaminus eksternai turi pateikti Panevėžio 5-osios gimnazijos direktoriui iki 2018 m. spalio 24 d. adresu: 5-oji gimnazija, Danutės g. 12, Panevėžys, 302 kabinetas ir 111 kabinetas darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.

Kartu su prašymu bazinės mokyklos direktoriui eksternas privalo pateikti:

  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą.
  • Vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą (jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje).
  • Užsienio kvalifikacijų atveju, bent vieną iš šių dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:
  • švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;
  • Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;
  • Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;
  • Užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);
  • Kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.

Eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą. Bazinė mokykla gautas įmokas perveda į pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas, sąskaitas ir naudoja jas eksternų registravimo, brandos egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo išlaidoms apmokėti.

Panevėžio 5-osios gimnazijos rekvizitai apmokėjimui už brandos egzaminus:

Įstaigos kodas 190420617

Bankas AB „Swedbank“ – banko kodas 73000

Sąskaitos Nr. LT147300010002387265

Iškilus neaiškumams, klausimams, problemoms dėl brandos egzaminų kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymui Zitą Januškienę tel. +37061575342, 302 kabinetas, el.p. pav.ugdymui@5vm.panevezys.lm.lt