Ugdymo karjerai koordinatorius

UGDYMO KARJERAI VEIKLOS PROGRAMA

Ugdymas karjerai– reikšminga bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo dalis, kurios ugdomasis poveikis besimokantiems išlieka svarbus visą gyvenimą. Šiuolaikinio darbo pasaulio dinamika ir mokymosi galimybių įvairovė kelia gausybę reikalavimų žmogui jo karjeros kelyje. Jam būtinos karjeros kompetencijos, apibrėžiamos kaip nuostatų, žinių, supratimo ir gebėjimų visuma, kuria grįstas asmens savęs ir savo karjeros pažinimas, jos planavimas, valdymas ir derinimas su kitais savo gyvenimo aspektais.

Tikslas– sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.
Uždaviniai:
Siekiama, kad mokiniai:

  • pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
  • rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų mokymosi visą gyvenimą galimybėmis;
  • remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus;
  • remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;
  • mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
  • būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką ir ieškoti darbo.

Ugdymo karjerai, profesinio informavimo klausimais konsultuoja profesijos patarėjos:

Jelena Užalinskienė (109 kab.)
pirmadienį 11.05 – 11.50 val. – 4 pamoka
penktadienį 10.05 – 10.50 val. – 3 pamoka

Elvira Vaisiauskienė (109 kab.)
antradienį 14.10 – 14.50 val. – 7 pamoka
trečiadienį 15.05 – 15.50 val. – 8 pamoka

5-os_Ugdymo-karjerai_tvarkos_aprasas-1

 

Ugdymo karjerai informacinė svetainė

 

Interneto svetainės:

Profesinis informavimas

Profesijų pasaulis

Darbo pasaulis

Licencijuoti testai

Švietimo ir mokslo institucijos