Atestacija, kvalifikacijos tobulinimas

1. Gimnazijos vadovai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai atestuojami Lietuvos Respublikos įstatymų ir Vyriausybės nutarimų nustatyta tvarka.

2. Gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai kvalifikaciją tobulina sistemingai, ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.

3. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas planuojamas atsižvelgiant į mokyklos tikslus, uždavinius, veiklos prioritetines kryptis.

4. Atestuoti mokytojai (pagal mokyklos nustatytą tvarką) kiekvienais mokslo metais pateikia gimnazijos atestacijos komisijai kvalifikacijos kėlimo metines ataskaitas.

atestacijos planas 2017

 

atestacijos programa 2019-2021 m.